Regulamin realizacji zleceń

 • Do realizacji tłumaczenia pisemnego przystępuję wyłącznie po złożeniu przez Klienta zlecenia na wykonanie tłumaczenia, przesłanego e-mailem.
 • Przyjęcie zlecenia potwierdzam również drogą elektroniczną.
 • Materiał do tłumaczenia powinien być w pełni czytelny, przesłany w postaci edytowalnej. W przypadku tekstu napisanego ręcznie, niewyraźnie lub tekstu niskiej jakości zastrzegam sobie prawo do zwiększenia stawki za wykonanie tłumaczenia lub odstąpienia od wykonania zlecenia, o czym poinformuję niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu źródłowego.
 • W przypadku dużych zleceń zastrzegam sobie prawo do pobrania zaliczki przed przystąpieniem do tłumaczenia.
 • Zaliczkę należy wpłacić przed rozpoczęciem realizacji zlecenia.
 • Pozostałą kwotę Klient wpłaci po wykonaniu usługi.
 • W przypadku tłumaczeń o szczególnym stopniu trudności, wymagających konkretnej wiedzy branżowej,wskazane jest przekazanie przez Klienta źródła fachowego słownictwa oraz umożliwienie konsultacji z przedstawicielem firmy (autorem tekstu).
 • W przypadku dokumentu przeznaczonego do publikacji zakłada się, że Klient  dokona korekty oraz adaptacji stylistycznej przetłumaczonego tekstu we własnym zakresie, chyba że złożone przez niego zlecenie obejmuje wykonanie tego typu usługi.
 • Termin realizacji zlecenia w trybie zwykłym nie obejmuje sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonanie zlecenia w te dni jest możliwe wg wyższych stawek za stronę obliczeniową tłumaczenia.
 • Termin realizacji zlecenia jest ustalany po przyjęciu zlecenia i materiałów do tłumaczenia.
 • Zlecenie tłumaczenia po godzinie 15:00 jest równoważne ze zleceniem go w kolejnym dniu roboczym.
 • Tłumaczenie może zostać dostarczone poczta elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjna (listem poleconym lub priorytetem).
 • W przypadkach przesyłania zlecenia poczta, dzień nadania przesyłki jest dniem wywiązania się przez tłumacza z ustaleń dotyczących terminu realizacji.
 • Opóźnienie w dotarciu przesyłki(przetłumaczonego tekstu) do adresata nie może powodować późniejszej zapłaty.

Reklamacje

 1. Korzystanie  przez Klienta w jakikolwiek sposób z wykonanego tłumaczenia ? w tym przekazanie lub udostępnianietłumaczenia osobom trzecim ? jest uważane za przyjęcie tłumaczenia bez zastrzeżeń.
 2. Klient ma prawo zgłosić reklamacje wykonanej usługi do siedmiu dni po jej wykonaniu.
 3. Reklamacja jest uwzględniana tylko wtedy, gdy nie został przekroczony termin płatności za wykonane tłumaczenie.
 4. Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej poprzez e-mail.
 5. Reklamacja powinna zawierać:
 • przedstawiony na piśmie, szczegółowy opis zastrzeżeń z konkretnymi wskazaniami błędów i ich uzasadnieniem.
 • może być zgłoszona w postaci odrębnej notatki, w której (w sposób konkretny uzasadniony) zostaną wskazane błędy w tłumaczeniu oraz miejsce ich wystąpienia(z podaniem numeru strony i wiersza, w którym występuje błąd).
 • uwagi mogą też zostać czytelnie naniesione na tekst tłumaczenia wraz ze wskazaniami błędów.
 • dane osobowe, kontakt telefoniczny i internetowy oraz podpis osoby formułującej zastrzeżenia,
 • uwagi powinny być konkretne i ścisłe, i powinny dotyczyć błędów, powstałych wyłącznie z winy tłumaczącego.
 1. W przypadku uznania reklamacji za słuszną, tłumacz zobowiązuje się do nieodpłatnego niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad tłumaczenia, jednak z zachowaniem terminu umożliwiającego rzetelne ich rozpatrzenie.
 2. Reklamacje tłumaczeń wykonywanych w trybie pilnym nie są uwzględniane.
 3. Złożenie reklamacji nie stanowi podstawy do odmowy zapłaty należności za tłumaczenie,ani w żaden sposób nie może tej zapłaty zmniejszyć czy opóźnić.

Odpowiedzialność

 1. Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu powstałe wskutek niejasności bądź błędów w tekście źródłowym, czy też wynikające z niskiej jakości językowej dokumentu źródłowego, spowodowanej na przykład faktem, iż jego autorem jest osoba, dla której język dokumentu źródłowego nie jest językiem ojczystym.
 2. Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą jakość i terminowość usług lub przerwy i opóźnienia w świadczeniu usług wynikających z przyczyn, na które nie ma wpływu,takie jak działanie siły wyższej, problemy techniczne (np.: awarie sprzętu komputerowego,awarie łączy internetowych i telefonicznych, przerwy w dostawie prądu, opóźnienia spowodowane przez firmy kurierskie, zniszczenie dokumentów przez pocztę itp.)

Klient zamawiający tłumaczenie w trybie pilnym przyjmuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu.

Poufność

 1. Przyjmując zlecenie od Klienta tłumacz zobowiązuje się do zachowania poufności i ochrony tekstów i danych, które w  żadnym przypadku nie mogą służyć innym celom niż te, dla których je uzyskano. Z wyjątkiem materiałów powszechnie dostępnych,wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzane przez Klienta są traktowane jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.